en | nl

Verkoopsvoorwaarden

 • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen de partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
 • Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten transport- en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen zoals voorzien door wettelijke beschikkingen brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht. De kosten voor keuringsattesten en dergelijke zijn niet inbegrepen in onze prijzen en dienen te worden betaald door de klant.
 • Het verzoek een ontwerp of model te maken brengt voor de klant de verplichting met zich de uitvoering van het werk aan de firma toe te vertrouwen. De niet naleving van deze verplichting brengt aan de klant de verbintenis met zich de gemaakte kosten te vergoeden.
 • Het vervoer of de verzending van onze goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco geschiedt. Terugzending van de goederen wordt alleen aanvaard wanneer wij daarvoor voorafgaandelijk onze schriftelijke toestemming hebben betuigd.
 • Klachten in verband met de levering van de goederen moet geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 2 dagen na de leveringsdatum wat betreft zichtbare gebreken en binnen de 8 dagen na vaststelling wat betreft verborgen gebreken. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 • Een bestelling, doorgegeven op afroep, moet binnen de zes maanden volledig worden afgenomen. Niet naleving van deze verplichting brengt voor de klant de verbintenis met zich de overblijvende goederen te betalen.
 • De zeefdrukken, door de klant betaald en besteld, en die bestemd waren voor de uitvoering van een door hem gegeven opdracht, worden door onze firma gedurende een periode van 2 jaar, die aanvangt op het ogenblik van de betaling der goederen, bewaard en onderhouden. De klant kan hiervan de afgifte niet vorderen.
 • In geval van overmacht heeft onze firma het recht om, wanneer de overmacht van korte duur is, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de oorzaak verdwenen is of, in alle andere gevallen, de overeenkomst te beëindigen. Ook overmacht wordt verstaan elke niet aan onze firma te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of buitenmatig verzwaard en redelijkerwijze niet kan worden verwacht. In geval van overmacht ziet de klant uitdrukkelijk af van enige schadevergoeding.
 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt, in tussen de partijen bindende stuken of een vervaldatum vermeld op de factuur. Mits voorafgaande toestemming van onzentwege zijn de facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum +2% vermeerdering.
 • Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van het burgerlijk wetboek, eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.
 • Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege.
 • Het leveren van goederen of prestaties op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch het recht geven op enige schadevergoeding.
 • Bij verzuim van contante betaling of niet-betaling op de voorziene vervaldag, zal zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of van de voorziene vervaldag.
 • Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
 • Bovendien zal het factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10% met een minimum van 85 euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.) Dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlinteresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
 • Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 • Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkopersvoorwaarden.
 • De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever De niet-betaling op haar vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • Opmerkingen en restricties in verband met de facturen en/of daarop vermelde verkoopsvoorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden: in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.
 • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Hasselt en Tongeren bevoegd.
Modern Bags B.V.B.A.
Herebaan-Oost 162, B-3530 Houthalen-Helchteren    |    Tel. +32 (0) 11 52 11 11 of +32 (0) 52 52 01 01
Ondernemingsnr. 0725.759.443    |    BNP PARIBAS FORTIS: BE29 0018 6231 9164    |    BIC: GEBABEBB
   |    www.modernbags.be
Verkoopsvoorwaarden    |    Login    |    Een realisatie van JUMIK.be JUMIK.be